Diakon/diakoniarbeidar
Diakon/diakoniarbeidar

Stillinga som diakon/diakoniarbeidar er ledig.

 

Det er ledig inntil 100% stilling som diakon/diakoniarbeidar i Suldal kyrkjelege fellesråd. 

Diakonen i kyrkjelydane i Suldal skal leggja til rette for og fremja medmenneskeleg omsorg og
fellesskapsbyggjande arbeid i kyrkjelydane.

Hovudarbeidsoppgåver

- fagleg ansvar for å utvikla og vedlikehalda det diakonale arbeidet i kyrkjelydane
- førebyggjande og oppsøkjande verksemd overfor menneske som treng hjelp, støtte og omsorg
- rekruttering, opplæring og rettleiing av frivillige medarbeidarar
- sorgarbeid og sjelesorg
- organisera og halda andakt på institusjonane
- samarbeid med kommunale helse- og omsorgstenester
- arbeid med innvandrarar
- noko arbeid med konfirmantar

Kvalifikasjonar

Utdanning i samsvar med tenesteordning for diakonar i Den norske kyrkja.
Dersom det ikkje er søkjarar som oppfyller kvalifikasjonskrava, vil søkjarar med anna relevant utdanning bli vurderte.
Medlemskap i Den norske kyrkja
Politiattest (barneomsorgsattest) må leggjast fram.

Personlege eigenskapar

Evne til å ta initiativ.
Gode samarbeidsevner og fleksibilitet vil bli vektlagt.
Evne til å jobbe både sjølvstendig og i team

Vi tilbyr

Ei spennande og variert stilling med mange utfordringar.
Stillinga blir lønna etter KA sitt regulativ.
Pensjonsordning i Klp.

Anna:

Søkjar må disponera bil.
Språkforma er nynorsk.

Søknad til:
post@suldal-kyrkje.no
Spørsmål om stillinga:
Kyrkjeverje Anne Marit Øvstebø, tlf 99 29 46 8521. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando